BELIK (Cerita Bersambung)

Tanggal: Rabu / 10 April 2019
belik-cerita-bersambung

Mbengi iku ambyoring lintang nggawe atine Pak Basuki bungah, geneyo sesuk bakal padhang tegese awake iso njereng pari, jagung lan cengkeh sing wis ket rong dino kepungkur magrok ing jero karung. Dumakan seko mburi bojone ceceluk:"Pakne... ngematke nopo tho njenengan niku?"

"Iki lho bu, langite padhang njingglang ngene ki lak sesuk bakal padhang sedino. Kae umbrukan karung pari lan jagung wis rong dino rak urung digelar "

" Pakne ki,mbok ora sah nemen banget to pak."

" Ora nemen kepiye bu, kui hasile leh ku meh nem sasi  nyambut gawe nyawah, lha kok saiki arep ora diopeni" Pak Basuki ngalih olehne ngadhek, ngedhohi bojone sing kurang mathuk karo pikire.

" Yo ora koyo ngono kui pak, karepku ki sampeyan mbok leren. Sawah lan tegalan kui amba tenan wis ngono sing mbayar serabutan pas panen kui ono nek mung sak pertelon hasile panen, opo yo cucuk?"

" Aku ki isih rosa, isih kuat nek mung menyang mulih tegalan. Cucuk ora cucuk, tetanen lan nyawah kui sing marai bocah-bocah iso kuliah malah nganti mantenke." Bu Basuki banjur lungguh, awake ngematke pasuryan bojone sing pating lumempit koyo jemuran garing.

" Aku iki mung ngeman njenengan pakne. Pie to nek sawah lan tegalan kui di sewakke wae kanggo nggawe ruko opo nggawe opo lah kae papan bocah enom podo kumpul-kumpul. Opo meneh tegalane bapak ki akeh sing ning pinggir ndalan to pak. "

" Bu, aku yo ngerti, duite seko nyewakke lahan iku akeh, nek mung arep tak nggo nglambeni lan tuku mas masan nggo aku karo kowe mesthi turah, ning dudu kui bu perkarane sing utomo."

Bu Basuki nglereni olehe guneman, ora amarga kalah utowo ngalah nanging pancen bener hasil seko lemah kui sing wis mrantasi kabeh kebutuhane, opo meneh tekan saiki Bu Basuki ora tau tuku bumbon utowo sayur kejobo sing pancen angel ditandur koyo mrica lan miri.

"Kulonuwun"

"Oalah ono tamu agung iki, wonten perkawis nopo pak RT? Monggo lenggah rumiyin" Pak Basuki geser lungguh ono ing risban sebelah tengen, geneyo Bu Basuki sumingkir memburi nggawe wedhang.

"Pun boten sah repot lho bu, kulo namung sekedhap, toya pethak niki mawon sampun cekap." Pak Basuki banjur manggake tamune kareben njupuk wedang putih kemasan ing mejo.

" Pripun pak RT, meniko kok kadingaren" Pak RT mebenekke lungguhe katon mikir opo sing dadi kekarepane.

" Meniko Pak Basuki kulo nuwun sewu, belik meniko..." Pak RT mandeg olehe guneman, nyawang pasuryane Pak Basuki sing wis siap arep nyauri.

" Pun boten sah diterasaken Pak, pun makaping kaping kulo sanjang kaliyan panjenengan, belik lan lemah sak kupengipun mboten badhe kulo sade."

Pak RT ora gelem kalah " Ning mangkih rumiyin Pak Basuki, meniko perusahaan ageng sanget, sampun cumawis dana kontan, mboten namung kagem Bapak lan sak kulowarga ugi kagem sedoyo warga dusun angsal. Nopo malih di janjeni menawi mbenjing sedaya pemuda ingkang dereng gadhah pedamelan badhe dipun tarik dados karyawan. Lha niku lak migunani tho pak."

Pak Basuki nyawang Pak RT sambi nyruput teh.

" Lha kok mbiyen sawah lan tegalan podho di dol, saiki malah nggolek gawean, nduwe lemah sawah tegalan niku lak gawean tho, nopo isin tani? isin reged gupak lendhut, ora wangi lan kemringet? pengen mulya kok ora gelem rekoso."

" Sak niki jaman kemajuan Pak Basuki, tetanen nggih pun benten, ngagem GPS ben pas musime lan tandurane. Mboten ngagem lemah nggih saged hidroponik." Pak Basuki kroso nek dianggep kuno, dhewek e ngerti yen pancen saiki akeh temen penemuan anyar bab tetanen.

" Pak RT, kulo niku mboten anti kemajuan, geneyo kulo ugo bukak toko palawija online, pancen sanes kulo sing nyekel toko ning bojo kulo. Namung sakniki kok kulo sing dioyak oyak ngedol lemah amarga wonten perusahaan ingkang badhe janji nampi pegawe saking dusun riki nek kulo ngeculke lemah niku. Nuwun sewu nggih Pak RT, bocah-bocah niku mboten gadhah pedamelan amargo awake dewe sing ora gelem sinau, ngenger utowo nerusake usaha sing wis dirintis wong tuwane." Pak RT wis arep njawab, nanging ora sido. Pancen bener ujare Pak Basuki.

 " Lha njuk kulo kedhah pripun pak? " Pak Basuki mesem, sinambi nyawang lintang sing ambyor  " Pak RT kulo mangertos sanged menopo lan sinten ingkang utusan bapak mriki" tanganne Pak RT dumadakan anyep kemringet, olehne lungguh dadi sarwa ora kepenak. " Kulo pancen salah Pak Basuki, kulo mboten pantes..." "Mboten pak, mboten mekaten, panjenengan namung kenthukan awu anget, sakjane niki kudune pun di rampungke mbiyen niku."

Pak RT banjur ngadeg madhep Pak Basuki sing isih lungguh sambi ngenthekke teh. "Nopo Pak Basuki gadhah panemu? Kulo saguh nindakaken, kulo nggih sayah sakjane." Pak Basuki ugo ngadeg, Pak RT sing luwih enom kui banjur dibisiki. Sak wis e Pak Basuki rampung mbisiki; Pak RT katon bungah nganthi keplok-keplok koyo cah cilik.

 

…Wonten Lajengipun…

 

(Penulis : Bertharika Sukendro,M.Pd)